Lög og Reglur AÍH

1. Nafn, heimili, tilgangur.

1.1. Félagið heitir Akstursíþróttafélag Hafnarfjarðar.
1.2. Heimili og varnarþing þess er í Hafnarfirði.
1.3. Félagið er aðili að Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands (ÍSÍ) og sérsamböndum þess og Íþróttabandalagi Hafnarfjarðar (ÍBH) og sérráðum þess, eftir því sem við á hverju sinni og er háð lögum þessara samtaka og ákvörðunum.
1.4. Tilgangur félagsins er:
1.4.1. Að vinna að uppbyggingu akstursíþrótta í Hafnarfirði
1.4.2. Að iðka akstursíþróttir sem er einn af megintilgangi félagsins
1.4.3. Félagar geta þeir orðið sem æskja þess.

2. Stjórn.

2.1. Iðkendur hverrar íþróttagreinar mynda fjárhagslega sjálfstæðar deildir innan félagsins. Hver íþróttadeild kýs sér 3. manna framkvæmdarstjórn, sem annast daglegan rekstur hennar. Að öðru leyti lúta deildirnar sameiginlegri aðalstjórn félagsins, sem er æðsti aðili í málefnum þess milli aðalfunda.
2.2. Málefnum félagsins er stjórnað af:
2.2.1. Aðalfundi félagsins,
2.2.2. Aðalstjórn félagsins,
2.2.3. Aðalfundum íþróttadeilda,
2.2.4. Stjórnum íþróttadeilda.

3. Aðalfundur.

3.1. Aðalfundur félagsins fer með æðsta vald í málefnum þess.
3.2. Rétt til setu á aðalfundi hafa allir skuldlausir félagar. 18 ára og eldri eru kjörgengir til stjórnarstarfa og hafa tillögurétt og málfrelsi á aðalfundi félagsins.
3.3. Aðalfund skal halda í febrúar mánuði ár hver. Boða skal til aðalfundar með minnst 30 daga fyrirvara með auglýsingu eða tilkynningu á vefsvæðum íþróttadeilda og félagsins.

3.4. Málefni sem félagar óska eftir að tekin verði fyrir á aðalfundi, skulu vera tilkynnt stjórn félagsins í síðasta lagi tveimur vikum fyrir fundinn.
3.5. Stjórn félagsins skal tilkynna dagskrá aðalfundar viku fyrir fundinn.
3.6. Aðalfundur er löglegur, ef löglega hefur verið til hans boðað.
3.7. Atkvæðisrétt á aðalfundi hafa einungis eftirtaldir:
3.7.1. Allir aðalmenn og varamenn í aðalstjórn félagsins
3.7.2. Fulltrúar einstakra deilda, kjörnir á aðalfundum deildanna
3.7.2.1. Rallycrossdeild AÍH 10 fulltrúar,
3.7.2.2. Torfæruhjóladeild AÍH 10 fulltrúar,
3.7.2.3. Götuhjóladeild AÍH 10 fulltrúar,
3.7.2.4. Driftdeild AÍH 10 fulltrúar,
3.7.2.5. Gokartdeild AÍH
3.8. Frá deildum skulu tilnefndir jafnmargir fulltrúar til vara. Í upphafi aðalfundar skal liggja fyrir kjörbréf fulltrúa, sem atkvæðisrétt hafa, og hver fulltrúi fer aðeins með 1 atkvæði.
3.9. Kjörgengir fulltrúar á aðalfundi skulu vera skuldlausir við félagið, 18 ára og eldri.

4. Aukaaðalfundur.

4.1. Aukaaðalfund má halda, ef nauðsyn krefur eða ef 1/3 hluti aðila/félaga óskar þess.
4.2. Alla boðunar- og tilkynningarfresti til aukaaðalfundar má hafa helmingi styttri en til reglulegs aðalfundar.
4.3. Fulltrúar á aukaaðalfundi eru þeir sömu og voru á næsta reglulegum aðalfundi á undan og gilda sömu kjörbréf, nema einhver hafi látist eða sé veikur.
4.4. Á aukaaðalfundi má ekki gera lagabreytingar og aðeins kjósa bráðabirgðastjórn
4.5. Að öðru leyti gilda sömu reglur og um aðalfund.

5. Dagskrá aðalfundar.

5.1. Aðalfundur. (helstu störf/dagskrá).
5.2. Setning.
5.3. Kosnir fastir starfsmenn.
5.4. Fráfarandi stjórn gefur skýrslu.
5.5. Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga síðasta árs.
5.6. Deildir gefa skýrslur.
5.7. Umræða um skýrslur, afgreiðsla reikninga.
5.8. Kosnar fastar nefndir.
5.9. Stjórnin leggur fram fjárhagsáætlun fyrir næsta ár.
5.10. Lagðar fram tillögur að lagabreytingum.
5.11. Aðrar tillögur sem borist hafa til stjórnar.
5.12. Þinghlé.
5.13. Nefndaálit og atkvæðagreiðslur um tillögur.
5.14. Kosning stjórnar.
5.15. Önnur mál.
5.16. Fundargerð lesin.
5.17. Fundarslit.

6. Önnur ákvæði um aðalfund.

6.1. Kosningar skulu vera leynilegar.
6.2. Heimilt er að endurkjósa stjórnarmenn, en þó skulu þeir ekki sitja lengur en fjögur ár í senn.
6.3. Einfaldur meirihluti ræður úrslitum, nema um lagabreytingar sé að ræða.
6.4. Lögum verður ekki breytt nema á aðalfundi og þá með 2/3 hlutum atkvæða viðstaddra atkvæðisbærra félaga.
6.5. Fundur/þing getur með 2/3 atkvæða viðstaddra leyft að taka fyrir mál, sem komið er fram eftir að dagskrá þingsins var send út.

7. Stjórn félagsins.

7.1. Aðalstjórn skal skipuð 5 einstaklingum, formanni, varaformanni, ritara, gjaldkera og meðstjórnanda. Skulu þeir kjörnir á aðalfundi félagsins til eins árs í senn. Formaður skal kosinn sérstaklega, en stjórnin skiptir að öðru leyti með sér verkum.
7.2. Í varastjórn skulu kosnir 3 menn. Auk þess að eiga seturétt á stjórnarfundum formenn íþróttadeilda ef svo ber undir.
7.3. Formaður boðar til funda í aðalstjórn, þegar hann telur nauðsynlegt, eða ef 2 stjórnarmenn óska þess. Meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála á fundum aðalstjórnar.

8. Starfssvið stjórnar.

8.1. Aðalstjórn félagsins ber að efla félagið á allan hátt og gæta hagsmuna þess í hvívetna. Hún hefur umráðarétt yfir öllum eignum félagsins og markar stefnu þess í aðalatriðum í samráði við framkvæmdastjórnir íþróttadeilda. Aðalstjórn skal fylgjast með starfi íþróttadeilda og hafa eftirlit með fjárreiðum þeirra. Aðalstjórn skal skipa alla trúnaðarmenn félagsins aðra en fulltrúa í sérráð ÍBH, fulltrúa á aðalfundi sérráða ÍBH og ársþing sérsambanda ÍSÍ.
8.2. Kaup og sala fasteigna félagsins er bundin samþykki 4 af 5 stjórnarmönnum aðalstjórnar. Ef stjórnarmaður forfallast skal kalla inn fyrsta varamann við slíkar kosningar.
8.3. Aðalstjórn er heimil að ráðstafa eigum félagsins við hlutafélag til uppbyggingar á íþróttasvæði. Eignarhluti félagsins má ekki fara undir 51% í hlutafélaginu.
8.4. Aðalstjórn félagsins ber ábyrgð á fjárhad félagsins í heild.

9. Íþróttadeildir, verkefni

9.1. Innan félagsins starfa sjálfstæðar íþrótta- eða félagsdeildir, sem annast nánar tilgreindan hóp iðkenda. Innan deilda er heimilt að skipa í ráð sem annast tiltekna hluta starfsins, svo sem barna og unglingaflokksráð og meistaraflokksráð. Stjórn deildar skipar í ráð, en eftir atvikum í samráði við aðra sem málið varðar. Deildum og ráðum er óheimilt að stofna til fjárhagslegra skuldbindinga. Öll fjármálaumsýsla deilda skal fara fram á vegum aðalstjórnar eða eftir atvikum rekstrarfélögum.

Stjórnir íþróttadeilda skulu einnig hafa samráð við aðalstjórn og fá samþykki hennar til heimboða erlenda flokka og fyrir utanferðum á vegum félagsins.
9.2. Hver íþróttadeild skal halda gjörðabók um keppnir og annað markvert, sem fram fer innan deildarinnar. Í lok hvers starfsárs skal það sem markverðast er dregið saman og tekið upp í sameiginlegri skýrslu félagsins.
9.3. Engin fjárútlát eru heimil án skriflegrar beiðni frá gjaldkera aðalstjórnar AÍH.

10. Aðafundir íþróttadeilda.

10.1. Aðalfundir íþróttadeilda félagsins skulu haldnir fyrir 20. nóvember ár hvert.
10.2. Allir skuldlausir félagsmenn viðkomandi deildar, 18 ára og eldri hafa atkvæðisrétt og kjörgengi á aðalfundi hennar.
Til aðalfuna íþróttadeilda skal boðað með viku fyrirvara með auglýsingu eða tilkynningu á vefsvæðum íþróttadeilda og félagsins, og eru þeir lögmætir ef löglega er til þeirra boðað og með minnst 15 félagsmenn mæta á fundinn eða helmingur af löglegum félögum, ef þeir eru færri en 30.
10.3. Dagskrá aðalfunda deila skal vera sem hér segir:
10.3.1. Formaður íþróttadeildar setur fundinn,
10.3.2. Kosinn fundarstjóri og fundarritari,
10.3.3. Formaður flytur skýrslu deildarstjórnar um starfsemi á liðnu starfsári,
10.3.4. Kosin stjórn deildar,
10.3.4.1. Formaður,
10.3.4.2. 2 meðstjórnendur,
10.3.5. Kosnir fulltrúar og varafulltrúar á aðalfund félagsins.
10.3.6. Önnur mál, sem fram kunna að koma.
10.4. Á aðalfundi íþróttadeilda ræður meirihluti atkvæða úrslitum allra mála. Kosning deildarstjórnar skal vera skrifleg nema aðeins sé stungið uppá jafnmörgum og kjósa skal og teljast þeir þá sjálfkjörnir. Séu atkvæði jöfn í stjórnarkjöri, skal kosið að nýju bundinni kosningu.
10.5. Vanræki íþróttadeild að halda aðalfund skal aðalstjórn félagsins boða til fundarins og sjá um framkvæmd hans.

11. Stjórn íþróttadeildar.

11.1. Stjórn íþróttadeildar skal skipuð 3 einstaklingum, formanni, ritara og meðstjórnanda. Skulu þeir kjörnir á aðalfundi íþróttadeildar til eins árs í senn, Formaður skal kosinn sérstaklega, en stjórnin skiptir með sér verkum. Í varastjórn skulu kosnir 3 einstaklingar.
11.2. Stjórnir íþróttadeilda skipa fulltrúa félagsins í sérráð ÍBH, á aðalfundi sérráða ÍBH og á fundi sérsambanda ÍSÍ.
11.3. Stjórnir íþróttadeilda skulu hver á sínu sviða vinna að eflingu sinnar íþróttagreinar.

12. Stofnun nýrra íþróttadeilda.

12.1. Komi fram óskir meðal félagsmanna um stofnun nýrra íþróttadeilda innan félagsins, skal aðalstjórn félagsins taka þær til athugunnar og leggja þær fyrir næsta aðalfund félagsins. Samþykki aðalfundur stofnun nýrrar íþróttadeildar, skal aðalstjórn félagsins sjá um undurbúning að stofnfundi samkvæmd ákvæðum laga þessara um aðalfundi íþróttadeilda.

13. Félagatal.

13.1. Sérhver íþróttadeild skal halda skrá yfir félagsmenn deildarinnar og er deildum skylt að senda aðalstjórn félagatalið með ársskýrslu og reikningum deildarinnar. Fulltrúaráð skulu einnig halda félagatal. Félagsmenn utan íþróttadeildanna skulu skráðir í sérstakt félagatal, sem aðalstjórn heldur.

14. Félagar.

14.1. Meðlimir félagsins eru:
14.1.1. Heiðurfélagar, sbr 14.grein,
14.1.2. Ævifélagar,
14.1.3. Virkir félagar í íþróttadeildum,
14.1.4. Aðrir félagar, skráðir hjá aðalstjórn.
14.1.4.1. Stórfélagar, skráðir hjá aðalstjórn
14.1.5. Heiðurs og stórfélagar.
14.1.5.1. Heimilt er að kjósa heiðursfélaga félagsins, og skal tillaga þar um hafa hlotið samþykki aðalfundar eða aukaaðalfundar með atkvæðum 2/3 hluta atkvæðisbærra fundarmanna.
14.1.5.2. Heiðursfélagar skulu aldrei vera fleiri en 10 samtímis og skulu hafa náð 45 ára aldri. Heiður þessi er sá æðsti sem félagið veitir.
14.1.5.3. Stórfélagar er sá aðili sem hefur stuðlað að verulegri uppbyggingu eða veitt félaginu mikinn stuðning og getur aðalstjórn, með meirihluta atkvæða, veitt viðkomandi stórfélagsaðild.

15. Félags- og æfingagjöld.

15.1. Aðalfundur félagsins ákveður lágmarks félagsgjald.
15.2. Heiðursfélagar eru undanþegnir greiðslu félagsgjalda.
15.3. Ævifélagar greiða til félagsins samkvæmt sérstakri ákvörðun aðalstjórnar.
15.4. Stórfélagar eru undanþegnir greiðslu félagsgjalda í 10 ár.
15.5. Stjórn AÍH ákveður upphæð félagsö og æfingagjalda virkra félaga í íþróttadeildum og annast innheimtu þeirra.
15.6. Þeir sem hafa greitt félagsgjöld yfirstandandi árs eru fullgildir félagar.
15.7. Hver deild AÍH skal greiða árlega árgjald í aðalfélagið og skal upphæð þess ákveðið af stjórn AÍH og borin upp á aðalfundi AÍH til samþykktar. Gjalddagi árgjalds er 1.júní ár hvert.

16. Leggja félag niður.

16.1. Tillögur um að leggja félagið niður má aðeins taka fyrir á lögmætum aðalfundi.
16.2. Til samþykktar þarf minnst 3/4 hluta atkvæða.
16.3. Sé félagið lagt niður skulu allar eignir þess varðveittar af Íþróttabandalagi Hafnarfjarðar.

17. Önnur ákvæði

17.1. Um þau atriði, sem ekki eru tekin fram í lögum þessum, gilda ákvæði í lögum ÍSÍ (eins og á við).